fbpx

Regulamin

REGULAMIN

 • 1 DANE PODSTAWOWE SERWISU INTERNETOWEGO „DIETDAY.PL

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego dietday.pl jest ANGELIKA ORZEŁ CATERING DIETETYCZNY z siedzibą w Polichna Trzecia 27, NIP: 715-186-28-49, adres poczty elektronicznej: kontakt@dietday.pl

 • 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez serwis „Dietday.pl”
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa cywilnego.
 • 3 DEFINICJE
 • Usługi – przygotowanie i dostarczanie przez „Dietday” posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług
 • 4 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa bądź Usługi wybranego przez Klienta jednego z poniższych wariantów („Zestaw”):

 • Dieta standard (1000 kcal lub 1500 kcal lub 2000 kcal lub 2500kcal) – 5 posiłków dziennie,
 • Dieta gluten free (1000 kcal lub 1500 kcal lub 2000 kcal lub 2500 kcal) – 5 posiłków dziennie,
 • Dieta vege  (1000 kcal lub 1500 kcal lub 2000 kcal lub 2500 kcal) – 5 posiłków dziennie,
 • Dieta  vege+ fish  (1000 kcal lub 1500 kcal lub 2000 kcal lub 2500) – 5 posiłków dziennie,
 • Dieta sport (3000 kcal lub 3500 kcal lub  4000 kcal) – 5 posiłków dziennie (w zależności od menu wybranego dnia występuje 6 posiłków),
 • Dieta gluten & lactose free (1000 kcal lub 1500 kcal lub 2000 kcal lub 2500 kcal) – 5 posiłków dziennie,
 • Dieta diabetic  (1000 kcal lub 1500 kcal lub 2000 kcal lub 2500 kcal) – 5 posiłków dziennie.
 1. Charakterystyka poszczególnych diet dostępna jest na stronie internetowej www.dietday.pl
 2. Przykładowe menu wraz z oznaczeniem alergenów znajduje się na stronie internetowej www.dietday.pl w zakładce “przykładowe menu”.
 3. Każda dieta z oferty „Dietday” to zestaw kolejno 5 posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.
 4. Menu znajdujące się na stronie internetowej www.dietday.pl jest przykładowe. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany menu.
 5. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, która oznacza rodzaj dania np. śniadanie. Pojemniki wraz z danymi Klienta, takimi jak imię i nazwisko, adres, kaloryczność, data oraz rodzaj diety znadują się w opakowaniu zbiorczym – torba papierowa z logo „Dietday”.
 6. Ceny poszczególnych Zestawów obowiązują w dniu złożenia Zamówienia, określone są w cenniku „Dietday” w zakładce „Zamówienie”, na stronie www.dietday.pl
 7. W chwili rozpoczęcia wykupionego pakietu klientowi nie przysługuje odstąpienia od umowy , firma DietDay nie jest też zobligowana do zwrócenia środków pieniężnych .
 • 5 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Zamawiającego:
  1. Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem www.dietday.pl w panelu klienta ( po uprzedniej rejestracji w bazie klientów) dostępnego przez 24h na dobę.
  2. Mailowo, poprzez wysłanie wiadomości e- mail na adres kontakt@dietday.pl
   Skrzynki mailowe obsługiwane są od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00 oraz w soboty od 9:00 do 13:00.
  3. Telefonicznie, pod numerem tel: 501-748-748. Nie akceptujemy kontaktu za pośrednictwem SMS.
 2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia otrzymania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany Wariant diety, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw i innych istotnych dla danego Zamówienia informacji.
 3. W dni robocze oraz soboty zamówienia złożone do godz. 12.00 będą realizowane od następnego dnia roboczego, natomiast złożone po godz. 12.00 – drugiego dnia roboczego.

W niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy zamówienia realizujemy trzeciego dnia od złożenia zamówienia.

 1. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dostarczenie do godz. 12.00 dnia poprzedzającego dostawę potwierdzenia płatności na adres mailowy.
 2. Godzina 12:00 w wyżej wymienionym punkcie jest terminem ostatecznym.
 3. W przypadku nieprzestrzegania pkt. 5, klient nie ma możliwości rezygnacji z Zamówienia i ubiegania się o zwrot należności.
 4. Klient podczas składania Zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu dostawy cateringu wraz z pomocnymi informacjami, takimi jak np.: kod dostępu, numeru telefonu, piętro.
 5. Poza informacjami wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować „Dietday” o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 6. Uwzględniając §4 pkt 8., „Dietday” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne, niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy o pozostałych produktach i płynach przyjmowanych przez Klienta. W rybach które są w zestawach mogą znajdować się ości.
 • 6 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE
 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie do godziny 8:00 na 1 dzień roboczy przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujących sposobów:
  1. przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy
  2. za pośrednictwem udostępnionego przez Dietday na stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (t-pay)
 2. „Dietday” zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do czasu otrzymania należności za dane zamówienie. O wstrzymaniu realizacji zamówienia „Dietday” poinformuje Klienta drogą telefoniczną bądż mailową, a przyjęcie zamówienia nastąpi z datą uznania rachunku bankowego lub dostarczenia potwierdzenia zapłaty drogą mailową.
 • 7 DOSTAWA
 1. W dni robocze Klient ma możliwość podania preferowanych/opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy 1:00- 8.30 w zależności od miasta do jakiego mamy dostarczyć katering . Zamówienie złożone na niedzielę dostarczone będzie z sobotnim (to samo menu).
 2. „Dietday” zastrzega sobie prawo do zmiany systemu dostaw, np.: włączając święta oraz dni ustawowo wolne od pracy wraz z dniami bliżej ww dni- zmieniając przedział czasowy dostaw.
 3. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru , jakąkolwiek inną okolicznością, niezgłoszoną do godz 8:00 dnia poprzedzającego dostawę, bądź błędnie podanymi lub nie pełnymi np kod do domofonu danymi adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie z danego dnia lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 4. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i niewynikających z winy „Dietday” (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.
 5. Ze względu na współpracę z firmą dostarczającą Państwu katering nie możemy dać gwarancji dostaw na godzinę jaką Państwo wpisują w formularzu oraz przy składaniu zamówienia . Związku  z tym firma DietDay nie ponosi odpowiedzialności za dostarczanie kateringu na konkretną  godzinę.
 • 8 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
 1. Klient ma prawo do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od „Dietday” wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
 2. Klient ma prawo do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu, nie później niż do godz. 8:00 na 1 dzień roboczy przed planowaną datą dostarczenia zamówienia.
 3. O chęci zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu, Klient zobowiązany jest poinformować „Dietday” telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@dietday.pl
 4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, którą Klient anulował. Klientowi nie przysługuje prawo do domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 60 dni od daty anulacji.
 5. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 9:00 dnia poprzedzającego dostawę.
 6. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany diety na tańszą w trakcie trwania zamówienia.
 • 9 REKLAMACJE
 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia, sposobu jego realizacji bądź niezgodności z niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”) w terminie 3 dni roboczych od realizacji zamówienia. Zgłoszenia „Reklamacja” po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamację należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@dietday.pl
 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 14  dni ( w czasie wprowadzenia stanu pandemii zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu oczekiwania na odpowiedz ) od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji „Dietday” poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia bądź rekompensaty poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
 6. W razie stwierdzenia przez „Dietday”, iż Reklamacja jest niezasadna z uwagi na zgodność przedmiotu z Zamówieniem, „Dietday” poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 7. Zgodnie z ustawą o towarach zakupionych na odległość klientom przysługuje możliwość zwrócenia zamówienia. Z uwagi na fakt iż zamówienie dotyczy produktów żywnościowych data zwrotu nie może przekroczyć daty przydatności produktu.
 8. Reklamacja nie będzie uwzględniona jeśli zdjęcia pudełek z posiłkami będą otwarte .
 9. W celu zgłoszenia poprawnie reklamacji prosimy o dokładny opis reklamacji oraz zdjęcia dokumentujące .
 • 10 POLITYKA PRYWATNOŚCI

*W związku z stanem epidemiologicznym w Polsce firma DietDay zastrzega  sobie prawo do

 • do nagłego wstrzymania dostaw oraz wznowienia ich w najbliższym dogodnym terminie .
 • ze względu na epidemię COVID-19 i wynikających z tego utrudnieniach naszych dostawców i partnerów biznesowych ( nie pełne zatowarowanie hurtowni , opóźniony czas dostaw , ograniczony czas pracy , wzmożonego reżimu sanitarnego ) zastrzegamy sobie możliwość drobnych błędów w opisach i konfekcjonowaniu dań
 • opóźnieniach w dostawach
 • ograniczonego kontaktu telefonicznego

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane oraz przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać poprzez zalogowanie się do panelu klienta bądź kontaktując się z konsultantem „Dietday”. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.